jp-tijssen-banner

Jan-Piet Tijssen

Met grote verslagenheid geven wij bericht van het overlijden van Jan-Piet Tijssen. 

Jan-Piet is onwel geworden in Athene en is ondanks de medische zorg op 27 april jl. overleden.

Jan-Piet is vele jaren lid geweest van EBSA en bezocht regelmatig de conferenties, veelal samen met zijn vrouw Karmi. Hij was ook jaren actief lid van de Education and Training Working Group (ETWG).  

Mede omdat zijn werk op EU wetgeving was gebaseerd, was Jan-Piet zeer geïnteresseerd in internationale betrekkingen. Zo onderhield hij contacten met de Inspecties van andere EU landen, maar vond hij de contacten met het biosafety veld zeker zo waardevol. EBSA was voor hem een leerzame ontmoetingsplaats en niet in de laatste plaats een gewaardeerd ‘social event’.

Menig EBSA lid heeft daarom goede herinneringen aan Jan-Piet.

Voor zijn pensionering was Jan-Piet werkzaam als Inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport waar de GGO wetgeving een belangrijk onderdeel van is. In de hoedanigheid als “GGO-Inspecteur” genoot hij bekendheid in de BVF gemeenschap van Nederland. Vele, met name Nederlandse collegae, zullen zijn rustige maar niettemin directe wijze van optreden herinneren, waarbij veelal ruimte voor discussie werd geboden.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Karmi en familie. Intens verdrietig om zo plotseling afscheid te moeten nemen van Jan-Piet.

De uitvaardienst zal plaatsvinden op donderdag 11 mei, maar wij willen u hierbij de gelegenheid bieden om herinneringen aan Jan-Piet te delen. U kunt dit doen door deze hieronder door te geven, waarna dit gebundeld zal worden aangeboden aan de familie.

Meer details rond de uitvaardienst zijn nog niet beschikbaar maar indien je op de hoogte wil blijven hierover neem dan contact op met het EBSA secretariaat.

It is with great sadness that we announce the passing of Jan-Piet Tijssen.

Jan-Piet became unwell in Athens and despite medical care unfortunately passed away on April 27.

Jan-Piet has been a member of EBSA for many years and regularly attended the conferences, often together with his wife Karmi. He was also an active member of the Education and Training Working Group (ETWG) for many years.

Jan-Piet was very interested in international relations, because most of the work he did was based on EU legislation. He maintained contacts with the Inspectorates of other EU countries, but he found contacts with the biosafety field just as valuable. For him EBSA was an valued meeting place but even more so a treasured 'social event'.

Many EBSA members therefore have fond memories of Jan-Piet.

Before his retirement, Jan-Piet worked as an Inspector at the Dutch Inspectorate of Environment and Transport, which also regulated the laws on GMOs.  In his capacity as “GMO Inspector” he was well known in the BSO community of the Netherlands. Many, especially Dutch colleagues, will remember his calm but nevertheless direct way of interacting, while still offering room for discussion.

It is intensely sad to have to say goodbye to Jan-Piet so suddenly and our thoughts go out to his wife Karmi and family in this difficult time.

The funeral service will take place on Thursday 11 May , but we would like to offer you the opportunity to share memories of Jan-Piet. You can do this by passing it on below, after which it will be bundled and offered to the family.

Further details on the funeral are not available yet, should you wish to be updated on this, please contact the EBSA office.